Hållbarhetspolicy

SKL FS ägs av Sveriges Kommuner och Landsting och drivs som dotterbolag för att äga och förvalta fastigheter och tillhandahålla kontorsnära servicetjänster. Vår vision är att hållbarhetsarbetet ska utgöra en integrerad del av verksamheten och utgå från en helhetssyn på hur SKL FS påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som ett socialt perspektiv.
För SKL FS handlar hållbarhetsansvar inte om att göra gott för godhetens skull utan om att vi ska agera ansvarsfullt i samhället, både miljömässigt och socialt, samtidigt som vi bedriver vår verksamhet på affärsmässiga principer. Det ena ska inte utesluta det andra. Hållbarhetsarbetet ska ha sin utgångspunkt i FNs globala hållbarhetsmål och Sveriges miljömål samt syfta till att SKL FS blir ett attraktivare företag för våra olika intressenter.

Våra övergripande hållbarhetsmål är:

  • Minskad energiförbrukning i fastigheter.
  • Minskad klimatpåverkan vid tjänsteresor.
  • Tillhandahålla relevant hållbarhetsinformation till våra kunder.
  • Minskad resursförbrukning.
  • Öka kraven i upphandlingar och uppföljning av efterlevnad av leverantörer gällande miljö och social hållbarhet.
  • Öka andelen ekologiska inköp.

Dessutom arbetar vi med att:

  • bygga upp och upprätthålla en hög kompetens inom miljö bland SKL FS:s medarbetare
  • integrera hållbarhetsfrågorna i vårt utbud av produkter och tjänster
  • övergå till användning av förnybara naturresurser

Vi strävar ständigt efter att utveckla hållbarhetsarbetet på ett metodiskt och strukturerat sätt för att fortsätta vara ett attraktivare företag för våra olika intressenter och ta vårt samhällsansvar genom att exempelvis driva miljöledningssystem, arbeta med social hållbarhetskrav i upphandlingar, förebyggande arbetsmiljöarbete.

Hållbarhetsredovisning SKLFS 2018.