Bild gröna löv och gräs

Hållbarhet

SKL FS har som ambition och drivkraft att utveckla miljöarbetet och minska vår negativa miljöpåverkan. Vi drivs givetvis av en hög miljöambition men arbetet syftar även till att erbjuda våra kunder en attraktiv affärspartner såväl som hyresvärd och serviceleverantör. 2003 miljöcertifierade SKL FS sin verksamhet enligt ISO 14001 med  återkommande förnyelserevisioner, senast september 2015. Miljöarbetet har sin utgångspunkt i ett systematiskt förbättringsarbete som kontinuerligt utvecklas inom de områden som vår verksamhet berör.

Detta sker genom att vi:

  • hushåller med resurser, framför allt genom energibesparande åtgärder och successivt övergår till användning av förnybara naturresurser i vår administration
  • integrerar miljöfrågorna i vårt utbud av produkter och tjänster
  • öppet kommunicerar vårt miljöarbete och vår miljöpåverkan, samt främjar kunskapsutbyte och samverkan inom miljöområdet
  • ställer krav på våra leverantörer att de arbetar med sina miljöfrågor på likartat sätt som SKL FS arbetar med sina
  • bygger upp och upprätthåller en hög kompetens inom miljö bland SKL FS:s alla medarbetare
  • följer lagar och förordningar inom miljöområdet och arbeta för ständig förbättring av förebyggande av föroreningar

SKL Fastigheter och Service AB Hållbarhetsredovisning 2016